• Tidak ada produk dalam keranjang.

Latihan Soal USBN Bahasa Jawa Kelas 6

Alhamdulillah, setelah selesai menulis tentang kisi-kisi ujian sekolah Bahasa Jawa SD, kini bisa saya lanjutkan dengan latihan soal USBN Bahasa Jawa Kelas 6.

Latihan Soal USBN Bahasa Jawa Kelas 6

I. Pilihen wangsulan kang paling bener kanthi ngeklik salah sijine pilihan jawaban kang cumawis!

Dolan Menyang Taman Maerakaca

Nalika preinan, Bawa, Asti, Puji, lan bapak ibune piknik. Bawa sakulawarga padha piknik mengyang Taman Maerakaca. Bawa topina, nyangklong tustel ing pundhake, lan nganggo tas pinggang. Wah, kaya wartawan cilik. "Mas, aku difoto," panjaluke Asti adhine. Asti lan Puji padha rangkulan difoto dening Bawa. Bapak ibune mung ngawasi solah tingkahe putrane. Jeprat-jepret, pindhah kana pindhah kene. Sakulawarga padha eksen. Bawa dadi juru potret kaya fotografer.

Manut isine wacan topik kang cocok yaitu :

Benar! Salah!

Dolan Menyang Taman Maerakaca

Nalika preinan, Bawa, Asti, Puji, lan bapak ibune piknik. Bawa sakulawarga padha piknik mengyang Taman Maerakaca. Bawa topina, nyangklong tustel ing pundhake, lan nganggo tas pinggang. Wah, kaya wartawan cilik. "Mas, aku difoto," panjaluke Asti adhine. Asti lan Puji padha rangkulan difoto dening Bawa. Bapak ibune mung ngawasi solah tingkahe putrane. Jeprat-jepret, pindhah kana pindhah kene. Sakulawarga padha eksen. Bawa dadi juru potret kaya fotografer.

Sifate Paraga Asti lan Puji ana ing wacan ing dhuwur yaiku ...

Benar! Salah!

Dolan Menyang Taman Maerakaca

Nalika preinan, Bawa, Asti, Puji, lan bapak ibune piknik. Bawa sakulawarga padha piknik mengyang Taman Maerakaca. Bawa topina, nyangklong tustel ing pundhake, lan nganggo tas pinggang. Wah, kaya wartawan cilik. "Mas, aku difoto," panjaluke Asti adhine. Asti lan Puji padha rangkulan difoto dening Bawa. Bapak ibune mung ngawasi solah tingkahe putrane. Jeprat-jepret, pindhah kana pindhah kene. Sakulawarga padha eksen. Bawa dadi juru potret kaya fotografer.

Manut sandhang panganggonane, Bawa iku kaya wartawan cilik. Tegese tembung sing digaris ngisore ana ing ukara kasebut yaiku ...

Benar! Salah!

Dolan Menyang Taman Maerakaca

Nalika preinan, Bawa, Asti, Puji, lan bapak ibune piknik. Bawa sakulawarga padha piknik mengyang Taman Maerakaca. Bawa topina, nyangklong tustel ing pundhake, lan nganggo tas pinggang. Wah, kaya wartawan cilik. "Mas, aku difoto," panjaluke Asti adhine. Asti lan Puji padha rangkulan difoto dening Bawa. Bapak ibune mung ngawasi solah tingkahe putrane. Jeprat-jepret, pindhah kana pindhah kene. Sakulawarga padha eksen. Bawa dadi juru potret kaya fotografer.

Amanat utawa pesen kang bisa kapethik saka wacan ing dhuwur yaiku ...

Benar! Salah!

Nandur Tanpa Lemah

Ora kaya biasane nenandur nggunaake lemah. Saiki ana cara anyar, nandur tanduran tanpa lamh, nandur kanthi cara hidroponik. Nenandur kanthi nggunaake krikil, pecahan gendheng, pasir kali, gabus putih. Pokoke barang sing duwe pori-pori. Cara iki dianggep praktis. Ana ing kutha-kutha sing pancen ora duwe papan sing jembar. Ibu-ibu nandur kembang kasenengane kanggo hiasan ruangan ana ing pot tanpa nganggo lemah. Hidroponik akeh dipilih wong sing seneng nenandur ana pot, sebab cara iki dianggep praktis lan resik. Saliyane iku, hidroponik uga bisa ndadekake usaha sing produktif lan bisa nambah asil sing luwih gedhe. Umpamane nandur kembang anggrek, anyelir, mawar, kaktus lan liya-liyane dadi tanduran sing favorit.

Apa kang diarani hidroponik iku?

Benar! Salah!

Nandur Tanpa Lemah

Ora kaya biasane nenandur nggunaake lemah. Saiki ana cara anyar, nandur tanduran tanpa lamh, nandur kanthi cara hidroponik. Nenandur kanthi nggunaake krikil, pecahan gendheng, pasir kali, gabus putih. Pokoke barang sing duwe pori-pori. Cara iki dianggep praktis. Ana ing kutha-kutha sing pancen ora duwe papan sing jembar. Ibu-ibu nandur kembang kasenengane kanggo hiasan ruangan ana ing pot tanpa nganggo lemah. Hidroponik akeh dipilih wong sing seneng nenandur ana pot, sebab cara iki dianggep praktis lan resik. Saliyane iku, hidroponik uga bisa ndadekake usaha sing produktif lan bisa nambah asil sing luwih gedhe. Umpamane nandur kembang anggrek, anyelir, mawar, kaktus lan liya-liyane dadi tanduran sing favorit.

Kenangapa nandur cara
hidroponik disenengi wong sing urip ana ing kutha?

Benar! Salah!

Nandur Tanpa Lemah

Ora kaya biasane nenandur nggunaake lemah. Saiki ana cara anyar, nandur tanduran tanpa lamh, nandur kanthi cara hidroponik. Nenandur kanthi nggunaake krikil, pecahan gendheng, pasir kali, gabus putih. Pokoke barang sing duwe pori-pori. Cara iki dianggep praktis. Ana ing kutha-kutha sing pancen ora duwe papan sing jembar. Ibu-ibu nandur kembang kasenengane kanggo hiasan ruangan ana ing pot tanpa nganggo lemah. Hidroponik akeh dipilih wong sing seneng nenandur ana pot, sebab cara iki dianggep praktis lan resik. Saliyane iku, hidroponik uga bisa ndadekake usaha sing produktif lan bisa nambah asil sing luwih gedhe. Umpamane nandur kembang anggrek, anyelir, mawar, kaktus lan liya-liyane dadi tanduran sing favorit

Kepriye tanggapane para ibu sing seneng nandur ing pot?

Benar! Salah!

Nandur Tanpa Lemah

Ora kaya biasane nenandur nggunaake lemah. Saiki ana cara anyar, nandur tanduran tanpa lamh, nandur kanthi cara hidroponik. Nenandur kanthi nggunaake krikil, pecahan gendheng, pasir kali, gabus putih. Pokoke barang sing duwe pori-pori. Cara iki dianggep praktis. Ana ing kutha-kutha sing pancen ora duwe papan sing jembar. Ibu-ibu nandur kembang kasenengane kanggo hiasan ruangan ana ing pot tanpa nganggo lemah. Hidroponik akeh dipilih wong sing seneng nenandur ana pot, sebab cara iki dianggep praktis lan resik. Saliyane iku, hidroponik uga bisa ndadekake usaha sing produktif lan bisa nambah asil sing luwih gedhe. Umpamane nandur kembang anggrek, anyelir, mawar, kaktus lan liya-liyane dadi tanduran sing favorit

Pranyatan kang jumbuh karo wacan ing dhuwur yaiku ....

Benar! Salah!

Tembalang kuwi jenenge desa ing tlatah kuta Semarang. Kacarita ing sawijining dina Pangeran Pandhan Arang didherekake para santri njajah desa milangkori. Anggone tindak munggah mudhun pareden. Ing kono ana kampung sing durung akeh pendhudhuke ana sumber banyu utawa tuk cacah sanga kang nganeh-anehi. Banyune mundhak dina mundhak gedhe metune. Saya suwe kahanane ndrawasi. Wong kampung padha was sumelang, kuwatir kampunge keleban banyu. Para warga padha ngupaya nambal tuk mau. Nanging saben ditambal, ora let suwe tambalane ilang. Banyune mili maneh saya gedhe. Mangkono sateruse nganti wong sekampung padha bingung. Nalika wong-wong kampung padha judheg, Pangeran Pandhan Arang banjur age-age lungguh sila nyenyuwun marang ngarsane Gusti Kang Murbeng Dumadi. Ora let suwe tuk-tuk mau padha mampet. Mung kari siji sing isih milil. Pangeran Pandhan Arang ngendika manawa tuk siji sing isih mili kuwi kanggo kabutuhane wong sekampung. Pangeran Pandhan Arang uga pesen, yen kampung kono kuwi kudu dijenengei Tembalang, sing tegese tambalne ilang

Kang dadi undheraning crita ing dhuwur yaiku ....

Benar! Salah!

Tembalang kuwi jenenge desa ing tlatah kuta Semarang. Kacarita ing sawijining dina Pangeran Pandhan Arang didherekake para santri njajah desa milangkori. Anggone tindak munggah mudhun pareden. Ing kono ana kampung sing durung akeh pendhudhuke ana sumber banyu utawa tuk cacah sanga kang nganeh-anehi. Banyune mundhak dina mundhak gedhe metune. Saya suwe kahanane ndrawasi. Wong kampung padha was sumelang, kuwatir kampunge keleban banyu. Para warga padha ngupaya nambal tuk mau. Nanging saben ditambal, ora let suwe tambalane ilang. Banyune mili maneh saya gedhe. Mangkono sateruse nganti wong sekampung padha bingung. Nalika wong-wong kampung padha judheg, Pangeran Pandhan Arang banjur age-age lungguh sila nyenyuwun marang ngarsane Gusti Kang Murbeng Dumadi. Ora let suwe tuk-tuk mau padha mampet. Mung kari siji sing isih milil. Pangeran Pandhan Arang ngendika manawa tuk siji sing isih mili kuwi kanggo kabutuhane wong sekampung. Pangeran Pandhan Arang uga pesen, yen kampung kono kuwi kudu dijenengei Tembalang, sing tegese tambalne ilang

Latar panggonan kedadeane prakara ana ing .....

Benar! Salah!

Tembalang kuwi jenenge desa ing tlatah kuta Semarang. Kacarita ing sawijining dina Pangeran Pandhan Arang didherekake para santri njajah desa milangkori. Anggone tindak munggah mudhun pareden. Ing kono ana kampung sing durung akeh pendhudhuke ana sumber banyu utawa tuk cacah sanga kang nganeh-anehi. Banyune mundhak dina mundhak gedhe metune. Saya suwe kahanane ndrawasi. Wong kampung padha was sumelang, kuwatir kampunge keleban banyu. Para warga padha ngupaya nambal tuk mau. Nanging saben ditambal, ora let suwe tambalane ilang. Banyune mili maneh saya gedhe. Mangkono sateruse nganti wong sekampung padha bingung. Nalika wong-wong kampung padha judheg, Pangeran Pandhan Arang banjur age-age lungguh sila nyenyuwun marang ngarsane Gusti Kang Murbeng Dumadi. Ora let suwe tuk-tuk mau padha mampet. Mung kari siji sing isih milil. Pangeran Pandhan Arang ngendika manawa tuk siji sing isih mili kuwi kanggo kabutuhane wong sekampung. Pangeran Pandhan Arang uga pesen, yen kampung kono kuwi kudu dijenengei Tembalang, sing tegese tambalne ilang

Sipat utawa watake paraga Pangeran Pandhan Arang ing crita dhuwur yaiku ....

Benar! Salah!

Gatekno perangan sesorah ngisor iki!

Bapak ibu ingkang minulya ing budi, kanca-kanca sing daktresnani. Kulo ngaturaken agenging panuwun awit sampun kapilih dados ketua panitia class meeting. Tentu kemawon ayahan kula punika saged kaleksanan inggih awit panyengkuyungipun bapak/ibu dalasan para kanca. Mugi-mugi kasaenan panjenengan kalawau pikantuk piwales saking Gusti Ingkang Maha Agung. tujuwanipun class meeting boten sanes namung kangge ngindhakaken boboting karukunan. Pramila bombong manah kula awit sadanganipun tetandhingan estu namung nedahaken kaprigelan lan nebihaken raos memangsahan.

Perangan sesorah ing dhuwur arane ...

Benar! Salah!

Gatekno perangan sesorah ngisor iki!

Bapak iu ingkang minulya ing budi, kanca-kanca sing daktresnani. Kulo ngaturaken agenging panuwun awit sampun kapilih dados ketua panitia class meeting. Tentu kemawon ayahan kula punika saged kaleksanan inggih awit panyengkuyungipun bapak/ibu dalasan para kanca. Mugi-mugi kasaenan panjenengan kalawau pikantuk piwales saking Gusti Ingkang Maha Agung. tujuwanipun class meeting boten sanes namung kangge ngindhakaken boboting karukunan. Pramila bombong manah kula awit sadanganipun tetandhingan estu namung nedahaken kaprigelan lan nebihaken raos memangsahan.

Topik kang trep tumraping perangan sesorah ing dhuwur yaiku ...

Benar! Salah!

Gatekno pacelathon ngisor iki!

Idris : "Wayah kenthang-kenthang kaya ngene kok serius mne, lagi ngapa ta, Ar?"

Arya : " Iki lho Dris, nggambar."

Idris : " Wo, tugas SBK kuwi?"

Arya :" Iya, kebeneran aku lagi nggambar pemandangan."

Idris :" Lho, gambar wit-witane kok godhonge abang, kepriye kuwi, Ar?"

Arya :" Lho apa ora entuk yen godong warna abang ?"

Idris :" Entuke ya entuk, mung lumrahe godhong iku ijo, apa maneh kembange werna kuning, mengko rak katon endah."

Arya :" Karepku supaya beda karo kancane. Ning yen dakrasa bener kandhamu, Dris. Nuwun ya panyaruwene."

Idris : " Iya, padha-padha, Ar."

Isine pacelathon ing dhuwur yaiku ....

Benar! Salah!

Gatekno pacelathon ngisor iki!

Idris : "Wayah kenthang-kenthang kaya ngene kok serius mne, lagi ngapa ta, Ar?"

Arya : " Iki lho Dris, nggambar."

Idris : " Wo, tugas SBK kuwi?"

Arya :" Iya, kebeneran aku lagi nggambar pemandangan."

Idris :" Lho, gambar wit-witane kok godhonge abang, kepriye kuwi, Ar?"

Arya :" Lho apa ora entuk yen godong warna abang ?"

Idris :" Entuke ya entuk, mung lumrahe godhong iku ijo, apa maneh kembange werna kuning, mengko rak katon endah."

Arya :" Karepku supaya beda karo kancane. Ning yen dakrasa bener kandhamu, Dris. Nuwun ya panyaruwene."

Idris : " Iya, padha-padha, Ar."

Amanat utawa pesen kang bisa kapethik saka pacelathon ing dhuwur yaiku ....

Benar! Salah!

Gatekno pacelathon ngisor iki!

Idris : "Wayah kenthang-kenthang kaya ngene kok serius mne, lagi ngapa ta, Ar?"

Arya : " Iki lho Dris, nggambar."

Idris : " Wo, tugas SBK kuwi?"

Arya :" Iya, kebeneran aku lagi nggambar pemandangan."

Idris :" Lho, gambar wit-witane kok godhonge abang, kepriye kuwi, Ar?"

Arya :" Lho apa ora entuk yen godong warna abang ?"

Idris :" Entuke ya entuk, mung lumrahe godhong iku ijo, apa maneh kembange werna kuning, mengko rak katon endah."

Arya :" Karepku supaya beda karo kancane. Ning yen dakrasa bener kandhamu, Dris. Nuwun ya panyaruwene."

Idris : " Iya, padha-padha, Ar."

Latar wektune kedadeane prastawa ing .....

Benar! Salah!

Simbok Dak arasa astamu ing wanci dalu nalika awakmu ngelus sirahku Lan nembangke tembang kang endah swaramu nandes jrone kalbu Aku ora bakal lali Marang dhawuhmu kang merak ati Thole . . . Aja tau nglarani ati Dhawuhmu bakal tak pundhi   Dak-arasa asatmu ing wanci dalu.

Tegese tembung kang digaris ngisore ana ing ukara kasebut yaiku ....

Benar! Salah!

Simbok Dak arasa astamu ing wanci dalu nalika awakmu ngelus sirahku Lan nembangke tembang kang endah swaramu nandes jrone kalbu Aku ora bakal lali Marang dhawuhmu kang merak ati Thole . . . Aja tau nglarani ati Dhawuhmu bakal tak pundhi  

Aku ora bakal
lali

Kosok baline tembung sing digaris ngisor yaiku ...  

Benar! Salah!

Simbok Dak arasa astamu ing wanci dalu nalika awakmu ngelus sirahku Lan nembangke tembang kang endah swaramu nandes jrone kalbu Aku ora bakal lali Marang dhawuhmu kang merak ati Thole . . . Aja tau nglarani ati Dhawuhmu bakal tak pundhi  

Pituduh luhur sing bisa ditemokake ing geguritan dhuwur yaiku ...
   

Benar! Salah!

Gatekno aksara Jawa iki!

Tulisan Jawa ing ngisor iki latine ....

Benar! Salah!

Gatekna tulisan Jawa ngisor iki!

Aksara latine ukara ing ngisor iki yaiku ....

Benar! Salah!

Gatekno aksara Jawa ngisor iki!

Tulisan Jawa ing ngisor iki latine ...

Benar! Salah!

Gatekna tembang Kinanthi ngisor iki!

Padha gulangen ing kalbu

Ing sasmita amrih lantip

Aja pijer mangan nendra

Kaprawiran den kaesthi

Pesunen sariranira

Cegah dhahar lawan guling

Pada gulangen ing kalbu

Tembung kang digaris ngisor ing ukara dhuwur, tegese ....

Benar! Salah!

Gatekna tembang Kinanthi ngisor iki!

Padha gulangen ing kalbu

Ing sasmita amrih lantip

Aja pijer mangan nendra

Kaprawiran den kaesthi

Pesunen sariranira

Cegah dhahar lawan guling

Pitutur luhur kang kaemot ana ing tembang Kinanthi ing dhuwur yaiku ...

Benar! Salah!

Gatekna gambar Punakawan ngisor iki!

1

2

3

4

Urutan gambar tokoh wayang saka sing paling nom sing bener yaiku ...

Benar! Salah!

Gatekna gambar tokoh wayang Pandhawa ngisor iki!

Gambar tokoh wayang Pandhawa sisih ngisor iki arane ...

Benar! Salah!

II. Garapen pranyatan-pranyatan ngisor iki manut prentahe!

41. Ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara Jawa!

Marlinah mangan kacang goreng.

42. Paragraf ing ngisor iki wacanen banjur ringkesen!

Desa Tlaga Asri kebanjiran. Manut katrangane Pak Projo, salah sawijining warga Desa Tlaga Asri, kedadeane wayah jam sepuluhan. Naliko iku tanpa ana wong kang ngira, dumadakan banyu gebyuk kaya disokake. Pisanan keprungu swara kemrosok kaya barang-barang padha ambruk. Ora let suwe banjur brul…grotak….braaaaaaakkk…! Ora bisa digambarake kaya apa swarane, ngerti-ngerti banyu wis mblabar ana ing ngendi-endi. Tekane banyu santer, nerjang apa bae kang ana ing sangarepe. Barang-barang padha keli, wit-witan akeh kang ambruk, gapura desa kang kukuh, saiki katon miring. Sangkrah patng cranthel temangsang ana ing ngendi-endi.

43. Wacanen geguritan ngisor iki, banjur tulisen gancarane!

Ibu

kanthi dlancang seta iki

anakmu angrantu rawuhmu

ngasta sasuwek pangapura

pinangka nambal kaluputan

anakmu kang wus kesupen

sega thiwul sambel korek ndsa

dang-dangane ibu sawengi ceput

datan sare kanggo aku

biyen kae

44. Gatekna gambar ngisor iki banjur gancarna nganggo ukaramu dhewe manut gambare!

45. Wektu aku tekan ngomah, ibu ora ana lagi tindak pasar durung kondur.

Ukara kasebut owahana nganggo ragam krama alus!

KUNCI JAWABAN

41.

42. Kira-kira jam sepuluhan, Desa Tlaga Asri ketaman banjir bandhang. Tekane banyu ndadak, ora ana kang ngira. Banyu kaya disokake. Sawise ketaman banjir bandhang kahanane mrihatinake banget.

43. Anak nulis layang marang ibune dhewe rumangsa akeh lupute tansah ngantu-antu pangapurane. Anake uga wis lali rasane lan kangen karo sega thiwul dang-dangane ibune uga sambel koreke cepakane saben dina nalika semana.

44. Kanggo mengeti dina Kamardikan ing sekolahanku dianaake lomba tarik tambang antarkelas. Mligine kelas dhuwur. Para siswa padha rame-rame, surak-surak ana plataran sekolah menehi semangat kanggo time dhewe-dhewe.

45. Wekdal kula dumugi griya, ibu boten wonten nembe tindak peken dereng kondur.

SELANJUTNYA

Untuk mendownload softfile Latihan Soal USBN Bahasa Jawa Kelas 6 ini klik link berikut ini :

https://drive.google.com/file/d/1usG-2nc9EI-JxKKAsZkXzdxj2jZx1tZ2/view?usp=sharing

Jika kamu merasa Latihan Soal USBN Bahasa Jawa Kelas 6 ini bermanfaat, silahkan untuk membagikan latihan soal ini kepada rekan, saudara, atau tetangga kamu melalui media sosial yang kamu miliki.

Caranya sangatlah mudah, klik tombol Facebook, Twitter, atau Google Plus yang terletak di bawah artikel ini.

Oh, iya..

Bagi kamu yang saat ini sedang mempersiapkan diri dalam Ujian Sekolah/Madrasah dan ingin mengikuti kursus online yang terdapat di Bimbingan Belajar Era Digital CiptaCendekia.com maka kami telah merilis aplikasi ciptacendekia yang dapat kamu download melalui playstore.

download-aplikasi-ciptacendekia-blog-banner Bahasa Indonesia

Selanjutnya, untuk menuju ke latihan ujian sekolah SD mapel lainnya silakan klik link di bawah ini:

soal ujian sekolah SD kelas 6

Semoga latihan soal mengenai Ujian Sekolah Bahasa Jawa untuk SD Kelas VI ini bermanfaat bagi kita semua.

Dan saya doakan semoga kamu yang sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah, diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Mahakuasa.

Sukses selalu ya…

Salam hangat,

Wiji Hatmoko

1 Tanggapan pada "Latihan Soal USBN Bahasa Jawa Kelas 6"

Berikan Komentar Anda

Halo Kak selamat datang! Bila ada yang mau ditanyakan bisa langsung hubungi kami ya..

Kursus Perangkat Desa